Ervaringen

“Verkeer moet ‘in je systeem’ gaan zitten. Dat is ons gelukt. En over het algemeen vinden de leerlingen de verkeersactiviteiten ook heel leuk; alles wat anders is, is natuurlijk aantrekkelijk. In het begin hadden enkele leerkrachten iets van ‘verkeer, moet dat nou?’ Dat is veranderd.”

“Ik wil gewoon niet dat ‘mijn kinderen’ onder een auto komen. Zij moeten hier veilig kunnen komen en veilig weer naar huis terugkeren. Trouwens, wij zijn formeel als school verantwoordelijk voor de veiligheid tot een kwartier voor en na schooltijd. Het is dus een kwestie van willen èn moeten.”

“Wat je doet, krijg je dubbel en dwars terug. Je investeert in betrokkenheid.”


School, ouders en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilige schoolomgeving. Scholen met het Verkeersveiligheidslabel Flevoland besteden hier dan ook gezamenlijk met ouders, gemeente en soms politie effectieve aandacht aan. Het gaat ten eerste om het gedrag van ouders, kinderen en personeel. In de labelcriteria komt dit aan de orde bij het onderwerp veilige school-thuisroutes en informatieverstrekking aan ouders via de website en nieuwsbrief.
Ook de inrichting van de schoolomgeving speelt een rol. Is de school veilig bereikbaar, zijn er voldoende fietsenstallingen en zijn de in- en uitgangen overzichtelijk? De gemeente kan bijvoorbeeld verkeersstromen en parkeermogelijkheden in beeld brengen of een enkele keer infrastructurele of verkeerstechnische aanpassingen doen. Soms is het nodig om handhaving van de regels af te dwingen. Hier komt het aan op samenwerking van de school met de wijkagent.